Czynności notarialne

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

W mojej Kancelarii Notarialnej można zawrzeć umowę darowizny, w której darczyńca może przekazać na rzecz obdarowanego nieodpłatnie określony przedmiot bądź kwotę, które od tej chwili będą własnością osoby obdarowanej. Jako rzetelny notariusz w Gliwicach sporządzam akt notarialny darowizny, zawierający przeniesienie prawa własności nieruchomości, pojazdu czy innych składników majątkowych lub środków pieniężnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku chęci darowania nieruchomości forma aktu notarialnego jest obowiązkowa.

Będąc profesjonalnym notariuszem w Gliwicach sporządzam umowy o dział spadku. Przedmiotem tych umów jest otrzymany majątek spadkowy, podlegający podziałowi pomiędzy osoby dziedziczące, za ich zgodną wolą i w obecności wszystkich spadkobierców. Umowa o dział spadku, która może być zawarta za pośrednictwem mojej Kancelarii Notarialnej przybiera obowiązkową formę aktu notarialnego w sytuacji, gdy w skład spadku weszły nieruchomości (np. lokal mieszkalny, nieruchomość zabudowana oraz niezabudowana). Umowa o dział spadku musi zostać poprzedzona sporządzonym wcześniej w Kancelarii Notarialnej aktem poświadczenia dziedziczenia lub wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

W zakresie usług Kancelarii Notarialnej Gliwice jest sporządzanie umowy dożywocia, która obowiązkowo musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa dożywocia to umowa, która przewiduje przeniesienie prawa własności nieruchomości na inną osobę w zamian za dożywotnie utrzymanie. Zazwyczaj dotyczy to sytuacji, w której osoba starsza przekazuje swój dom czy mieszkanie komuś bliskiemu, a osoba ta zobowiązuje się zapewnić dożywotnikowi utrzymanie, aż do momentu jego śmierci. Przedmiotem umowy dożywocia może być zarówno nieruchomość gruntowa czy budynkowa, jak i lokalowa. Będąc notariuszem w Gliwicach dbam o interesy zbywcy, który będąc dożywotnikiem ma prawo do jasno określonych wymagań, wpisanych w treść umowy o dożywocie.

W mojej Kancelarii można skorzystać z usług, dotyczących konstruowania i weryfikowania prawidłowości umów spółek handlowych, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Moja działalność opiera się także na pomocy w ustanawianiu hipoteki czy podwyższaniu kapitału zakładowego. Jako rzetelny notariusz w Gliwicach  sporządzam także protokoły zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy oraz ustalam rygor egzekucji. W ramach wykonywanych przeze mnie czynności notarialnych uczestniczę również w transakcjach kupna i sprzedaży spółek, zabezpieczając przy tym interes każdej ze stron. Wszystkie dokonywane przeze mnie czynności notarialne potwierdzam stosownymi aktami.

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Notarialna oferuje usługę, jaką jest zniesienie współwłasności nieruchomości, to jest domu, mieszkania czy gruntu. Umowa o zniesienie współwłasności wymaga obecności wszystkich współwłaścicieli i określenia sposobu wyjścia ze współwłasności, na przykład poprzez podział fizyczny rzeczy wspólnej, przejęcie jej własność przez jednego ze współwłaścicieli ze spłatą (lub bez spłaty) pozostałych współwłaścicieli.

W zakresie świadczonych usług Kancelaria Notarialna w Gliwice przygotowuje umowy zamiany nieruchomości, dla których wymagana jest forma aktu notarialnego. Przez umowę zamiany nieruchomości, każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność nieruchomości  w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej nieruchomości. Umowa zamiany może dotyczyć wszelkich nieruchomości, jak również ruchomości, dla których nie jest zastrzeżona forma aktu notarialnego. Do podstawowych zalet związanych z transakcją zamiany nieruchomości należy zaliczyć to, że czynność zbycia nieruchomości oraz nabycia ujęta zostaje w jednym dokumencie umowie zamiany nieruchomości. W tym samym czasie dokonywane jest zbycie starej nieruchomości i nabycie nieruchomości nowej. Jako doświadczony notariusz w Gliwice wyjaśniam stronom wszelkie konsekwencje podatkowe związane z zawarciem umowy zamiany nieruchomości.

W zakresie prowadzonej Kancelarii Notarialnej w Gliwicach, sporządzam testamenty w formie aktu notarialnego, dbając aby testament był prawidłowo sporządzony i nie posiadał żadnych wad, które mogłyby zostać w przyszłości wykorzystane w celu stwierdzenia jego nieważności. Jako notariusz przechowuje oryginał testamentu do chwili jego otwarcia (śmierci spadkodawcy), co gwarantuje to, że po śmierci testatora akt zawierający jego ostatnią wolę nie zostanie spreparowany czy też zniszczony przez osobę, która może uważać rozporządzenie zmarłego za niesprawiedliwe. Testament notarialny mogą bez przeszkód sporządzić osoby niemówiące, niesłyszące oraz osoby niepiśmienne. W testamencie notarialnym można ustanowić zapis windykacyjny, to jest postanowienie osoby sporządzającej testament, na podstawie którego konkretnie wskazana w testamencie osoba, nabywa z chwilą otwarcia spadku konkretny przedmiot należący do spadkodawcy. Jako doświadczony  notariusz w Gliwicach oferuję indywidualną pomoc w odzwierciedleniu faktycznej woli testatora.

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Notarialna umożliwia zawieranie małżeńskich umów majątkowych. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa, obejmująca wszystkie przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa, a które traktowane są jako majątek wspólny. W ramach działania mojej Kancelarii małżonkowie mogą zmodyfikować obowiązujący w ich małżeństwie ustrój majątkowy poprzez zawarcie umowy rozszerzającej wspólność ustawową, ograniczającej wspólność ustawową, ustanawiającej rozdzielność majątkową lub  ustanawiającej rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Jako rzetelny notariusz w Gliwicach zapewniam fachowe doradztwo w tym zakresie, pomagając każdemu z małżonków wybrać odpowiednią formę zabezpieczenia swojego majątku na wypadek rozpadu pożycia czy też zaistnienia innych, losowych wypadków.

W ramach działania Kancelarii Notarialnej w Gliwicach sporządzam umowy o podział majątku wspólnego, które poprzedzone muszą być ustaniem wspólności majątkowej, co następuje w przypadku orzeczonego rozwodu, separacji lub śmierci jednego ze współmałżonków, bądź ubezwłasnowolnienia małżonka, po ogłoszeniu jego upadłości konsumenckiej lub po zawarcia umowy wprowadzającej ustój rozdzielności majątkowej. Podpisanie tzw. intercyzy oraz umowy o podział majątku wspólnego może nastąpić podczas jednej wizyty w prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej.

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Notarialna świadczy usługi sporządzania dokumentów pełnomocnictwa, to jest jednostronnych oświadczeń, upoważniających wybraną osobę, zwaną pełnomocnikiem, do dokonywania w jej imieniu czynności prawnych, w zakresie opisanym w pełnomocnictwie. Jako doświadczony notariusz w Gliwicach sporządzam pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, w obecności mocodawcy. Pełnomocnictwo może być ogólne lub rodzajowe (do konkretnej czynności).

W mojej Kancelarii Notarialnej można sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, który jest dokumentem wskazującym spadkobierców określonej osoby – spadkodawcy oraz przysługujących im udziałów, jak również osoby na rzecz, których spadkodawca sporządził zapisy windykacyjne. Będąc polecanym przez wielu klientów notariuszem w Gliwicach sporządzam akty poświadczenia dziedziczenia, na podstawie oświadczeń osób, mogących być uważanymi w świetle prawa za spadkobierców ustawowych i testamentowych, a także tych, na rzecz których spadkodawca uczynił wymagane zapisy windykacyjne. Z czynności powyższej spisywany jest protokół dziedziczenia. Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia w prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej jest znacznie szybsze niż zainicjowanie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie. Przy sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia wymagane  jest  jednoczesne stawiennictwo wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych.

Kancelaria Notarialna świadczy usługi związane z poświadczaniem, to jest między innymi potwierdzaniem, że podpis złożony na dokumencie jest autentyczny, czyli pochodzi od osoby, której tożsamość notariusz zweryfikował na podstawie okazanego dokumentu tożsamości. Jako Notariusz w Gliwicach wydaję również poświadczenie zgodności odpisu, wypisu lub kopii z okazanym dokumentem, czyli stwierdzam, że są one zgodne w treści i szacie graficznej z oryginałem dokumentu. W ramach wykonywanych czynności dokonuję także poświadczenia daty okazania dokumentu, a także poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub we wskazanym miejscu.

W prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej istnieje możliwość złożenia depozytu notarialnego, uregulowanego w artykule 108 ustawy- Prawo o notariacie. Depozyt notarialny zabezpiecza zapłatę ceny. Czynność ta spisywana jest w formie protokołu, określającego datę zdarzenia oraz tożsamość i adres zamieszkania osoby upoważnionej, jak również datę, w której nastąpi jego wydanie. Będąc cenionym notariuszem w Gliwicach, na potrzeby depozytu prowadzę odpowiednie konto bankowe, a wydanie depozytu następuje jedynie za pokwitowanie. W depozyt notarialny przyjmowane są  papiery wartościowe oraz pieniądze.

Chcesz zapytać o czynności notarialne? Potrzebujesz niestandardowej usługi notariusza? Zadzwoń lub napisz, doradzimy, pomożemy jak rozwiązać sprawę.